Uloga kulture i tradicije našeg podneblja u odrastanju

”Balkan – bure baruta” odveć je ukorijenjena fraza u našem govoru koja britkom formulacijom odražava kompleksnost kultura i tradicija ovog podneblja. Narodi koji pršte od domoljublja, no ne­marno tretiraju svoju prirodnu i kulturnu baštinu, prkos i ponos su neizostavan dio njihovog go­vora, a iznjedrili su politiku prožetu stokholmskim sindromom. Stoga, ako išta zasigurno mo­že­mo pripisati puku ovog podneblja – to je kontradiktornost, dok bi pojam licemjerje, kojim bi mno­gi okarakterisali naš mentalitet, imao i politički nabijenu konotaciju. Navedene teze iniciraju klju­čno pitanje – da li je moguće po ličnom moralnom kompasu determinirati šta će nas od ku­ltu­re i tradicije oblikovati, ili je pak naš moralni kompas određen kulturom i tradicijom?

Kao što u realitetu ništa nije crno-bijelo, dapače, ljudsko djelovanje je kroz historiju mnogo pu­ta bilo u sivoj zoni, tako i pokušaj odgovora na ovo pitanje daleko je od jednostavnog. Držim da je većina u bilo kojoj grupi, osobito u nekoj većoj kao što su narodi i nacije, većinski u krivu. Že­lja za osjećajem pripadnosti često ”eksploatiše” dominaciju ida i ega nad razumom, pa tako iz čo­vje­ka izvuče ono nemoralno ili amoralno. Odsustvo pokušaja ili neuspješni pokušaji nad­vla­da­va­nja ega, a osobito ida kod naroda našeg govornog područja, iznjedrili su društvenu dekadenciju. Puk čije je geslo ”ma ne može pošten čovjek ovdje opstati” izgubit će svoje poštene endeme – ne­ki će otići, a neki će se zahvaljujući svom labilnom karakteru ipak ”konvertovati”.

Haos rađa haos, a narod bez ličnog, ali i društvenog morala iznjedri amoralan sistem kojeg na­po­sljetku perpetuira. Svjedoci smo preplavljenosti javnog diskursa optimističnim sloganima koji isti­ču snagu i kvalitet mladih. No, po kojem osnovu? To su isti mladi koji vrlo lahko odvajaju mo­ral od škole ili posla, kojima internetska realnost nije domen morala, te koji konzumiranje anti-umjetnosti pravdaju geslom ”o ukusima se ne raspravlja”.

Stoga, pitam u ime svih koji ne osjećaju pripadnost i čija definicija patriotizma ne podliježe inte­lektualnom konformizmu: kakav svijet očekujete ako on ostaje na mladima?

                                                                                    Zahra Taahira Sahman